พรบ.รถมอเตอร์ไซต์คุ้มครองอะไรบ้าง

พรบ.รถมอเตอร์ไซต์คุ้มครองอะไรบ้าง

ก่อนที่เราจะมาว่ากันในเรื่องพรบ.รถมอเตอร์ไซต์ คุ้มครองอะไรบ้าง เรามาดูกันว่า พรบ.คืออะไร ทำไมต้องทำ เป็นเรื่องที่กฏหมายบังคับให้ทำ ตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

เหตุผลในการประกาศใช้กฎหมาย

การที่รัฐออกกฎหมายกำหนดให้รถทุกคันต้องจัดให้มีประกันภัยอย่างน้อยที่สุด คือ การทำประกันภัยตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.เพื่อคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เพราะเหตุ ประสบภัยจากรถ โดยให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที กรณีบาดเจ็บ หรือช่วยเป็นค่า ปลงศพ กรณีเสียชีวิต

2.เป็นหลักประกันให้โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ว่าจะได้รับค่ารักษาพยาบาลในการรักษาพยาบาลผู้ประสบภัยจากรถ

3.เป็นสวัสดิสงเคราะห์ที่รัฐมอบให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเสียหายเพราะเหตุประสบภัยจากรถ

4.ส่งเสริมและสนับสนุนให้การประกันภัยเข้ามีส่วนร่วมในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยและครอบครัว

ประเภทรถที่ต้องทำประกันภัยตาม พ.ร.บ. ได้แก่รถทุกชนิดทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก  กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร เป็นรถที่เจ้าของมีไว้ใช้ ไม่ว่ารถดังกล่าวจะเดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถสามล้อเครื่อง รถยนต์โดยสาร รถบรรทุก หัวรถลากจูง รถพ่วง รถบดถนน รถอีแต๋น ฯลฯ

อัตราเบี้ยประกันภัยรถมอเตอร์ไซต์ เป็นอัตราคงที่ ดูที่ ขนาดเครื่องยนต์ของรถ ไม่รวมภาษีอากร

ลำดับประเภทรถและขนาดเครื่องยนต์การใช้รถยนต์
รหัสส่วนบุคคล
(บาท/ปี)
รหัสรับจ้าง/ให้เช่า/สาธารณะ
(บาท/ปี)
1.รถจักรยานยนต์1.30 2.30  3.30 
 1.1 ไม่เกิน 75 ซี.ซี. 150 150
 1.2  เกิน 75 ซี.ซี.ไม่เกิน 125 ซี.ซี. 300 350
 1.3 เกิน 125 ซี.ซี. ไม่เกิน 150 ซี.ซี. 400 400
 1.4 เกิน 150 ซี.ซี. 600 600

ความคุ้มครองเท่ากับความคุ้มครองรถยนต์ ทุกประการ

พรบ.ความคุ้มครอง

สนใจต่อ พรบ. ออนไลน์ง่ายๆ ได้ที่ www.ซื้อประกันรถ.com

โทร-ไลน์ 0815542494