คำศัพท์ประกันภัยน่ารู้

เราต้องยอมรับการเปิดประเทศ ภาษาอังกฤษเข้ามาเป็นภาษาที่เราต้องใช้ในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ วันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ประกันภัยน่ารู้ ผ่านจากเนื้อหาของบทความประกันภัยสอดแทรกคำศัพท์ ให้เราเข้าใจมากขึ้น และสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกสถานการณ์ เรามาศึกษาคำศัพท์จากบทความความรู้ด้านงานประกันภัยกันเลยค่ะ

Insurance Classification

ประกันภัย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

 1. Life insurance ประกันชีวิต
 2. General insurance (Non Life insurance ) ประกันวินาศภัย
  •  Fire insurance ประกันอัคคีภัย
  • Marine insurance ประกันขนส่งทางทะเล
  • Motor insurance ประกันภัยรถยนต์
  • Miscellaneous insurance ประกันเบ็ดเตล็ด

Voluntary Motor Insurance

ประกันภัยภาคสมัครใจ 

ประกันภัยภาคสมัครใจ 

Voluntary Motor Insurance

ตัวอย่างตารางกรมธรรม์

โครงสร้ างอัตราเบี้ยประกันภัย

Tariff of Structure

 • เบี้ยประกันภัยพื้นฐาน:Based of Premium
 • อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มตามความเสี่ยงภัย:Loading Factor
 • อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มความคุ้มครอง:Increased Limit Factor
 • อัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันภัยเพิ่มตามเอกสารแนบบท้าย (ร.ย. 01 02 03) : Premium of PA/Medical/Bail Bond

เบี้ยประกันภัยเพิ่มตามความเสี่ยงภัย

Loading Factor

 • ลักษณะการใช้รถ: Usage Type
 • ขนาดรถยนต์ : Vehicle Size
 • อายุผู้ขับขี่:Driver Age
 • กลุ่มรถยนต์:Vehicle Group
 • อายุรถยนต์: Vehicle Age
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย:Sum Insured
 • อุปกรณ์เพิ่มพิเศษ:Special Equipment

เรามาดูรายละเอียดของแต่ละหัวข้อ เบี้ยประกันภัยขึ้นกับเหตุปัจจัยหลายอย่าง ซึ่งมาประกอบกันทำให้เบี้ยแพง ถูก ไม่เท่ากัน เป็นความรู้กับตัวแทนมือใหม่เอาไปอธิบายลูกค้าได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน ว่าทำไมเบี้ยแพง แพงเพราะอะไร เบี้ยถูก ถูกเพราะอะไร เรามาดูกันเลย

ลักษณะการใช้รถ

Usage Type

 1. ส่วนบุคคล: Personal
 1. เพื่อการพาณิชย์: Commercial 
 1. รับจ้างสาธารณะ:Public 
 1. รถยนต์ป้ายแดง:Temporary License 
 1. รถพยาบาล/รถดับเพลิง : Ambulance/Fire Engine 
 1. ใช้ในการเกษตร/ก่อสร้าง: Agricultural Vehicle / Construction 
 1. รถอื่นๆ: etc.

ขนาดรถยนต์ :Vehicle Size

 • ขนาดเครื่องยนต์ : Size of Engine (Capacity Engine)
 • จำนวนที่นั่ง : No. of seats
 • น้ำหนักบรรทุก : Weight (Tons)

อายุของผู้ขับขี่:Driver Age

 • If Insured specify the name of driver , the premium have to reduce by :

18 – 24 Years discount  5%

25 – 35 Years discount 10%

36 – 50 ปีYears discount 15%

เกิน 50 ปีYears discount  20%

จะเห็นว่าถ้าเราระบุผู้ขับขี่ เบี้ยจะถูกลง ถ้าคนขับอายุมาก เบี้ยยิ่งถูกลง ด้วยเหตุที่เขามองว่าผู้ใหญ่จะมีความรอบคอบ ระมัดระวัง ในการขับขี่มากกว่าเด็ก

กลุ่มรถยนต์ : Vehicle Group

Base on Loss Cost : Spares part / Labour Cost Separated By Brand & Model

อายุรถยนต์: Vehicle Age

จำนวนเงินเอาประกันภัย: Sum Insured

อุปกรณ์เพิ่มพิเศษ: Special Equipment dump truck

 • hydraulic
 • Refrigerator
Play Video

Basic Insurance Vocab

Insurer– ผู้ขายประกัน, บริษัทประกันภัย

(insurance) policy– กรมธรรม์ประกันภัย

Life-insurance –การประกันชีวิต

Non-life insurance industry (หรือbusiness)–ธุรกิจประกันวินาศภัย

Compulsory motor insurance – การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

Personal lines insurance– การประกันภัยลูกค้ารายย่อย

Premium written (written premium)– เบี้ยประกันภัยรับ

Underwriting – การรับประกันภัย

Intermediary – ตัวกลาง

Broker– นายหน้านิติบุคคล

Telesale– การขายประกันภัยทางโทรศัพท์

Written premium – เบี้ยประกันภัยรับ

Loss ratio– อัตราส่วนความเสียหาย

Claims– ค่าสินไหมทดแทน

Insurance company– บริษัทประกันภัย


Insurer– ผู้ขายประกัน, บริษัทประกันภัย


(insurance) policy– กรมธรรม์ประกันภัย


Life-insurance –การประกันชีวิต


Non-life insurance industry (หรือ business)–ธุรกิจประกันวินาศภัย
Marine insurance– การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง


Miscellaneous insurance– การประกันภัยเบ็ดเตล็ด


Engineering insurance- การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับงานวิศวกรรม


Marine cargo insurance – การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล


Compulsory motor insurance – การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ


Personal lines insurance– การประกันภัยลูกค้ารายย่อย


Claims– ค่าสินไหมทดแทน


Customer– ลูกค้า


Business competitor– คู่แข่งทางธุรกิจ


Business ally– พันธมิตรทางธุรกิจ


Insurance product– ผลิตภัณฑ์ประกันภัย


Issue new products– ออกผลิตภัณฑ์ (ประกันภัย)ใหม่ๆ


Personal lines customer– ลูกค้ารายย่อย


Target customer group– กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย


Principle of good corporate governance– หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (หลักธรรมาภิบาล)


Underwriting – การรับประกันภัย


Broker– นายหน้านิติบุคคล


Premium rate– อัตราเบี้ยประกัน


Property premium rate– อัตราเบี้ยประกันภัยทรัพย์สิน


Earned premium– เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้


Subsidiary company– บริษัทลูก
 

Overall non-life insurance industry– ธุรกิจประกันวินาศภัยในภาพรวม


Motor premium written– เบี้ยประกันภัยรถยนต์รับ


Earnings before tax– กำไรก่อนหักภาษี


Earnings per share – กำไรต่อหุ้น


Financial strength rating – อันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน


Sound operating results– ผลประกอบการที่ดี


Insurance industry risk– ความเสี่ยงจากธุรกิจประ

กันภัย (insurance risk = ความเสี่ยงด้านการประกันภัย


Underwriting committee– คณะกรรมการพิจารณารับประกันภัย
 

Risk management committee– คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง


A license for a non-life insurance representative– ใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย


A request for claims– การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน


Distribution of insurance policies– การจำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัย


To accurately present policies to customers–

นำเสนอกรมธรรม์ให้แก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง


Cut down the insurance premium– ตัดราคาเบี้ยประกันภัย


Insurance products with growth potential– ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพในการเติบโต


Underwriting and claims tasks– งานด้านรับประกันภัยและสินไหมทดแทน


Report car accident details through a LINE application – แจ้งรายละเอียดอุบัติเหตุรถยนต์ผ่านทางLINE


Construction and miscellaneous insurance

market– ตลาดประกันภัยก่อสร้างและเบ็ดเตล็ด


Shrinking motor insurance market– ตลาดประกันภัยรถยนต์หดตัว


A negative growth of motor insurance – ประกันภัยรถยนต์มีอัตราการเติบโตติดลบ


Provide all-inclusive services across the country– ให้บริการที่ทั่วถึงครอบคลุมทั่วประเทศ


Efficient risk management – การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ


Economy-stimulating policies–นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ


The household sector’s debts– หนี้ภาคครัวเรือน


Customer centricity – การตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างตรงใจ


A sound working environment – บรรยากาศในการทำงานที่ดี


Relief of public disasters– การบรรเทาสาธารณภัย
 

A drop of consumers’ purchasing power– การลดลงของกำลังซื้อของผู้บริโภค


Sound operating result– ผลประกอบการที่ดี


Projects benefiting the public– โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ


Operating expenses– ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน


Net investment income– รายได้สุทธิจากการลงทุน
Dividend– เงินปันผล


Rental and other income– ค่าเช่าและรายได้อื่นๆ


Gain (loss) from reversal impairment of investment–กำไร (ขาดทุน) จากการกลับรายการด้อยค่าของเงินลงทุน


Net investment income– รายได้สุทธิจากการลงทุน


Income on underwriting – รายได้จากการรับประกันภัย


Institutional lines customer– ลูกค้าระดับองค์กร


To purchase insurance products– ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัย


Debt securities – ตราสารหนี้


Office of Insurance Commission (OIC) – สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย


To develop the policies to be appropriate to

target groups – พัฒนากรมธรรม์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย


To sell via a wide variety of distribution channels – ขายผ่านช่องทางการจำหน่ายที่หลากหลาย


A negative growth rate of Thai exports –การส่งออกของไทยมีอัตราการเติบโตติดลบ

 

The insured – ผู้เอาประกัน, ผู้ซื้อประกัน

(insurance) premium– เบี้ยประกันภัย

Non-life insurance–การประกันวินาศภัย

Business competitor– คู่แข่งทางธุรกิจ

Voluntary motor insurance – การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

Commercial lines insurance – การประกันภัยลูกค้ากลุ่มองค์กร

Premium rate– อัตราเบี้ยประกัน

Underwriter – ผู้พิจารณารับประกันภัย

Agent – ตัวแทนและนายหน้าบุคคลธรรมดา

Bancassurance – นายหน้าสถาบันการเงิน

Online insurance sale– การขายประกันภัยออนไลน์

Earned premium– เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้

Net underwriting profit– ก าไรสุทธิจากการรับประกันภัย

Claims service– บริการสินไหมทดแทน

Reinsurance company– บริษัทประกันภัยต่อ

The insured – ผู้เอาประกัน, ผู้ซื้อประกัน

(insurance) premium– เบี้ยประกันภัย

Non-life insurance–การประกันวินาศภัย

Fire insurance– การประกันอัคคีภัย

Motor insurance – การประกันภัยยานยนต์

Property insurance – การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับทรัพย์สิน

Legal liability insurance- การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมาย

Marine hull insurance – การประกันภัยตัวเรือ

Voluntary motor insurance – การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

Industrial all risks insurance– การประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิด

Claims service– บริการสินไหมทดแทน

Shareholder– ผู้ถือหุ้น

Business partner– คู่ค้า

Premium written (written premium)– เบี้ยประกันภัยรับ

Notify claims– แจ้ง (ขอรับ) ค่าสินไหมทดแทน

Institution lines customer – ลูกค้า(ระดับ)องค์กร

Distribution channel– ช่องทางการจำหน่าย

Business transaction– การประกอบธุรกิจ

Corporate social responsibility (CSR)– ความ

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Agent – ตัวแทนและนายหน้าบุคคลธรรมดา

Online insurance sale– การขายประกันภัยออนไลน์

Coverage – ทุนประกันภัย หรือความคุ้มครอง

Loss ratio– อัตราส่วนความเสียหาย

Subsidiary enterprise– กิจการในเครือ


Insurance policy renewal rate–อัตราการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย


Total new car sales– ยอดขายรถยนต์ใหม่


Net underwriting profit– กำไรสุทธิจากการรับประกันภัย


Net income (profit)– กำไรสุทธิ


Dividend– เงินปันผล


Robust financial standing (หรือ status)– ฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง


Risk factor–ปัจจัยความเสี่ยง


Credit risk– ความเสี่ยงด้านเครดิต


Claims management committee– คณะกรรมการจัดการสินไหมทดแทน


Investment committee– คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน


An introduction of the type of insurance–การแนะนำประเภทการประกันภัย


 A premium collection– การจัดเก็บเบี้ยประกันภัย


To provide training on insurance knowledge to bank officers– ให้การฝึกอบรมความรู้ด้านประกันภัยแก่พนักงานธนาคาร


Non-life insurance market– ตลาดประกันวินาศภัย


Adjustment of lower coverage to offer a cheaper premium – การปรับลดความคุ้มครองลงเพื่อให้เสนอเบี้ยประกันภัยที่ราคาถูกลง


Issue (or launch) new insurance products– ออกผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ๆ


Notify claims via mobile devices and tablet–

แจ้งเคลมผ่านโทรศัพท์มือถือและแทบเล็ต


An online insurance sale– การขายประกันภัยผ่านระบบออนไลน์


Purchasing power of new cars– กำลังซื้อรถยนต์ใหม่


Diminishing amount of the motor premium–เบี้ยประกันภัยรถยนต์ที่ลดลง


A progressive and stable business transaction

–     การดำเนินธุรกิจอย่างก้าวหน้าและมั่นคง


In response to the business growth incurred by the opening of AEC –เพื่อรองรับการเติบโตของ

ธุรกิจจากการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน


Reinsurance allocation system – ระบบการจัดสรรประกันภัยต่อ


Confidence in spending and investments– ความเชื่อมั่นในการใช้จ่ายและการลงทุน


Diversified insurance product ranges– ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่หลากหลาย


Create strong relations with shareholders–

สร้างความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นอย่างแน่นแฟ้น


Responsibilities to society and the environment– ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม


A slowdown of the private and public sector’s consumption and investment–การชะลอตัวของการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชน

และภาครัฐ


The overall economic condition– สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
Dividend pay

ment– การจ่ายเงินปันผล


To give importance to social activities– ให้ความสำคัญกับกิจกรรมทางสังคม


Net underwriting profit (loss)– กำไร (ขาดทุน)

สุทธิจากการรับประกันภัย


Interest– ดอกเบี้ย


Gain (loss) on sale of securities and assets–

กำไร (ขาดทุน) จากการขายหลักทรัพย์และสินทรัพย์


Share of income from associated companies accounted for under the equity method– ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งบันทึกด้วยวิธีส่วนได้เสีย


Investment expenses–รายจ่ายจากการลงทุน


Basic earnings per share– กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน


Institutional lines insurance – การประกันภัยระดับองค์กร


Claims service center– ศูนย์บริการ (จ่าย) สินไหมทดแทน


Stakeholder–ผู้มีส่วนได้เสีย


Equity securities– ตราสารทุน


To sufficiently establish the claims reserve –

ตั้งสำรองค่าสินไหมทดแทนอย่างเพียงพอ


To have the coverage and premium rate which are not complicated – มีความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันภัยที่ไม่ซับซ้อน


A decline in agricultural produce prices in the global market – ราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกตกต่ำ


To select and maintain sound, moral, knowledgeable and capable staff – สรรหาและรักษาบุคลากรที่เป็นคนดี มีคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถมาร่วมงาน

วันนี้คุณรู้หรือยัง ศรีกรุง โบรคเกอร์ เรามีพนักงานคอยช่วยเหลือพูดคุยกับลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติ เพียงคุณแชทมาหาเรา เราพร้อมจะพูดคุยกับลูกค้าคนพิเศษของคุณได้ตลอด 24 ชั่วโมง

😳 มีลูกค้าต่างชาติ แต่ไม่รู้จะคุยอย่างไร หากไม่อยากเสียโอกาสให้ 724 ช่วยดูแลได้นะค่ะ

โทรฯ 098-258-3800 (English Support)

ท้ายนี้ขอขอบคุณคำศัพท์จากทางเว็บไซต์ คปภ และ การประปาส่วนภูมิภาค 

อยากหารายได้เสริม กับธุรกิจประกันรถยนต์ ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังหารายได้เสริม ที่สามารถเติบโตขึ้น จนเปลี่ยนเป็นรายได้หลัก สร้างธุรกิจส่วนตัวด้วยการขายประกันรถยนต์ พรบ.
✅ ไม่ต้องลงทุนกับค่าเช่า
✅ ไม่ต้องลงุทนกับสต๊อคสินค้า
✅ มีบ.ประกันชั้นนำรองรับกว่า 36 บริษัท
✅ มีทีมงานพร้อมสนับสนุนธุรกิจของท่าน
 
🎯 ถ้าคุณอยากจะซื้อประกันในราคาส่วนลด พิเศษแล้วตัวคุณอยู่ในสถานการณ์นี้
📌คุณเป็นเจ้าของธุรกิจ มีรถใช้หลายคัน อยากจะประหยัดค่าใช้จ่ายในการต้องจ่ายประกัน แต่ละปี
📌กำลังมองหาธุรกิจ อยากตั้งหน้าร้าน
📌อยากจะทำเป็นรายได้เสริม อยากเริ่มต้น….ด้วยทุนที่จำกัด ไม่อยากลาออกจากงานประจำ
📌อยากทำธุรกิจที่ไหนก็ได้ เน้นใช้ระบบทำงานแทน ทำบ้าง หยุดบ้าง สตางค์ก็ได้ ทุกความอยาก ที่นี่มีคำตอบ #ศรีกรุงโบรคเกอร์ #นิดวิลาวัลย์ #srikrungnetwork #srikrung #รับสมัครตัวแทนขายประกันรถ #อาชีพเสริม #ประกันออนไลน์
📍 เริ่มต้นง่ายๆ สมัครสมาชิกซื้อใช้เองได้ส่วนลดทันที เท่ากับนายหน้า แถมบอกต่อได้ค่าแนะนำอีก มีรายได้ทันที จากธุรกิจประกันรถยนต์
📍 อยากเปิดหน้าร้าน สามารถคีย์งาน พิมพ์กรรมธรรม์ได้เองที่บ้าน
📍 ขายประกันได้หลากหลายครอบคลุมทุกความต้องการ เราไม่ได้มีแค่ประกันรถ แต่มีประกันเดินทาง อัคคีภัย ประกันกิจการ….
📍 ไม่มีหน้าร้าน เราก็มีเว็บไซต์ แจกให้ใช้กันฟรีๆ สำหรับทำธุรกิจ ทั้งการขาย และขยายทีมงาน
📍 ไม่ต้องออกจากงานประจำ
📍 ไม่บังคับยอดขาย ไม่บังคับอบรม
📍 สะสมคะแนนไปเที่ยวในและต่างประเทศ ฟรี
📍 โอนเงินเข้าบริษัทประกันภัยโดยตรง
📍 เช็คเบี้ย แจ้งงานได้ตลอด 24 ชม. ไม่มีวันหยุด
📍 จัดส่งกรมธรรม์ฟรี ทั่วประเทศ
📍 มีระบบผ่อนชำระ 3-6 งวด ทั้งใช้บัตร/ไม่มีบัตรเครดิต
📍 สอนฟรี ทุกขั้นตอน จนกว่าจะเป็น
📍 สมัคร 200 บาท ขายได้มากกว่า 35 บริษัท
📍 ฟรี ประกันอุบัติเหตุ 1 แสนบาท
📍 ไม่ต้องใช้คน หรือเงินค้ำ
📍 สมัครง่ายๆ ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว
 
🔰ยินดีให้คำปรึกษา ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สมัครสมาชิกซื้อใช้ได้ส่วนลด ต่อยอดทำเป็นธุรกิจขายประกันภัย รายได้หลักแสนต่อเดือน รอคุณอยู่
 
มาคุยกันได้ : นิด วิลาวัลย์
☎โทร-ไลน์ 0815542494
 
📢สนใจรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊ก
📢ติดตามอ่านบทความดีๆ โปรโมชั่นเด็ดใน Facebook https://www.facebook.com/724prakan/ https://goo.gl/McVXoJ
📢ติดตามช่องยูทูป คลิ๊ก
📢รูปแบบใหม่ของการซื้อประกันออนไลน์ ซื้อผ่านมือถือ ทำรายการด้วยตัวคุณเอง
🌟ซื้อปุ๊บ คุ้มครองทันที 🌟
👉พรบ. ประกันรถ ประกันเดินทาง
👉มีให้เลือกกว่า 30 บริษัท มีส่วนลดทันที 5 %
👉สะสมแต้ม ผ่อนจ่ายผ่านบัตรเครดิต สูงสุด 10 เดือน หรือผ่อนเงินสด
👉บริการรถใช้ระหว่างซ่อม บริการรถยกฟรี ตรวจรถเร็วใน 1 ชม.เป็นตามเงื่อนไขบริษัท
 
สนใจคลิ๊ก สม้ครสมาชิกฟรี
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *