ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ.

ประกันภัยรถยนต์ / Motor ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ. เรามีบริษัทให้ท่านเลือกซื้อ พรบ. มากกว่า 30 บริษัท

ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับเป็นการประกันภัย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ซึ่งบังคับให้รถทุกคันต้องทำพ.ร.บ.  ที่กฎหมายกำหนดต้องจัดให้มีการทำประกันภัย  พ.ร.บ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครอง และช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการใช้รถ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หรือแม้กระทั่งคนเดินเท้า ที่ได้รับบาดเจ็บ หรือ เสียชีวิต เพราะเหตุประสบภัยจากรถให้ได้รับการรักษาพยาบาล อย่างทันท่วงที

โดยได้รับการชดใช้ค่าเสียหาย เป็นค่ารักษาพยาบาลหรือค่าปลงศพแล้วแต่กรณี อย่างไรก็ตามกฎหมายนี้ ให้ความคุ้มครอง เฉพาะความเสียหาย ที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตร่างกาย   และอนามัยเท่านั้น  ไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของบุคคลแต่อย่างใด โดยควาคุ้มครอง ที่ผู้ประสบภัยหรือทายาทจะได้รับสามารถแบ่งได้ดังต่อไปนี้

ประเภทรถที่ต้องทำประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

รถที่ต้องทำประกันภัยตาม พ.ร.บ. ได้แก่รถทุกชนิดทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร    เป็นรถที่เจ้าของมีไว้ใช้ ไม่ว่ารถดังกล่าวจะเดินด้วย กำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น  เช่น  รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถสามล้อเครื่อง รถยนต์โดยสาร รถบรรทุก หัวรถลากจูง รถพ่วง  รถบดถนน   รถอีแต๋น  ฯลฯ  ดังนั้น การที่มีรถบางประเภท กรมการขนส่งทางบก ไม่รับจดทะเบียน แต่หากเข้าข่ายว่ารถนั้นเดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น แล้วก็จัดเป็นรถ ที่ต้องทำประกันภัยตาม พ.ร.บ. ด้วย

ประเภทรถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำประกันภัย พ.ร.บ.

ประกันภาคสมัครใจ

เป็นเรื่องที่กฏหมายไม่ได้มีการบังคับให้มีการทำประกันภัย ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้เอาประกันภัยที่เล็งเห็นถึงความเสี่ยงภัยแห่งตน ณ ปัจจุบันกรมธรรมที่ออกสู่ท้องตลาดจะให้ความคุ้มครองโดยแบ่งตามประเภทของกรมธรรม์ดังต่อไปนี้

กรมธรรม์ประกันภัย ประเภท 1

ให้ความคุ้มครองพื้นฐานดังต่อไปนี้

 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัย ประเภท 2

ให้ความคุ้มครองพื้นฐานดังต่อไปนี้

 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
กรมธรรม์ประกันภัย ประเภท 3

ให้ความคุ้มครองพื้นฐานดังต่อไปนี้

 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
กรมธรรม์ประกันภัย ประเภท 4
ให้ความคุ้มครองพื้นฐานดังต่อไปนี้
 
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 100,000 บาท/อุบัติเหตุแต่ละครั้ง
กรมธรรม์ประกันภัย ประเภท 5

ให้ความคุ้มครองพื้นฐานดังต่อไปนี้

ประเภท 5 (2+)
 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์
 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันที่เอาประกันภัยเฉพาะกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น
 ประเภท 5 (3+)
 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันที่เอาประกันภัยเฉพาะกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก

สนใจซื้อประกันในราคาส่วนลดสมาชิก

สนใจซื้อประกันในราคาส่วนลดสมาชิก หรือ จะต่อยอดทำเป็นธุรกิจสร้างรายได้หลักแสน คลิ๊กด้านล่างเลย